कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना लि., गौतमनगर
पो. कोळपेवाडी, ता. कोपरगांव, जि.अहमदनगर

कारखाना स्थापनेपासून मा.चेअरमन

अ.नं. चेअरमन पद भूषविलेल्या मान्यवरांची नांवे कालावधी पासूनकालावधी पर्यंत
श्री.व्ही.पी.वर्दे ७/१०/१९५३१७/९/१९५८
कॅप्टन श्री.भास्करराव चिमाजी गरुड १९/१२/१९५८२५/९/१९५९
श्री.मुरलीधर रायाजी लोणारी२६/९/१९५९२३/११/१९५९
श्री.शंकरराव गेणुजी कोल्हे २४/११/१९५९५/१/१९६१
श्री.शंकरराव देवराम काळे ६/१/१९६११३/१/१९६३
कॅप्टन श्री.भास्करराव चिमाजी गरुड १३/१/१९६३१६/१/१९६४
श्री.शंकरराव देवराम काळे १६/१/१९६४ ६/१/१९६५
श्री.शंकरराव देवराम काळे ६/१/१९६५२६/१२/१९६५
श्री.शंकरराव देवराम काळे २६/१२/१९६५९/१/१९६७
१० श्री.शंकरराव देवराम काळे ९/१/१९६७ १३/१/१९६८
११ श्री.शंकरराव देवराम काळे १३/१/१९६८११/१/१९६९
१२ श्री.शंकरराव देवराम काळे ११/१/१९६९२४/१२/१९६९
१३ श्री.शंकरराव देवराम काळे २४/१२/१९६९१०/१/१९७१
१४ श्री.शंकरराव देवराम काळे १०/१/१९७१३०/१/१९७२
१५ श्री.शंकरराव देवराम काळे ३०/१/१९७२२०/२/१९७३
१६ श्री.शंकरराव देवराम काळे २०/२/१९७३२/१२/१९७३
१७ श्री.शंकरराव देवराम काळे २/१२/१९७३२३/२/१९७५
१८ श्री.शंकरराव देवराम काळे २३/२/१९७५२५/२/१९७६
१९ श्री.शंकरराव देवराम काळे २५/२/१९७६१९/११/१९७८
२०श्री.सहादु यशवंत ऊर्फ म्हाळु पा.आढाव २/१२/१९७८५/४/१९८०
२१ श्री.पंडीतराव गंगाधर जाधव५/४/१९८०१५/९/१९८१
२२ श्री.पंडीतराव गंगाधर जाधव१६/९/१९८१ १४/६/१९८४
२३ श्री.शंकरराव देवराम काळे१५/६/१९८४११/६/१९८९
२४ श्री.शंकरराव देवराम काळे१२/६/१९८९२६/६/१९९४
२५श्री.अशोकराव शंकरराव काळे२७/६/१९९४१९/७/१९९५
२६श्री.भागवतराव रेवजी घुमरे२८/८/१९९५४/९/१९९६
२७श्री.अशोकराव शंकरराव काळे३/१०/१९९६२३/५/१९९९
२८ श्री.शंकरराव देवराम काळे२४/५/१९९९२३/२/२००६
२९श्री.अशोकराव शंकरराव काळे२४/२/२००६३/३/२०११
३०श्री.अशोकराव शंकरराव काळे३/३/२०११२१/३/२०१६
३१श्री.आशुतोष अशोकराव काळे२१/३/२०१६आजपर्यंत

कारखाना स्थापनेपासून मा.व्हाईस चेअरमन

अ.नं. मा.व्हाईस चेअरमन पद भूषविलेल्या मान्यवरांची नांवे कालावधी पासूनकालावधी पर्यंत
श्री.गणपतराव रभाजी औताडे ७/१०/१९५३१२/१०/१९५६
कॅप्टन श्री.भास्करराव चिमाजी गरुड ६/२/१९५८ १/११/१९५८
श्री.मुरलीधर रायाजी लोणारी१९/१२/१९५८२५/९/१९५९
श्री.रघुनाथराव हनुमंतराव गिरमे २९/२/१९६०३/७/१९६२
श्री.रघुनाथराव शंकरराव देवकर ८/४/१९६३ १६/१/१९६४
श्री.बबनराव मारुतराव पांढरे १६/१/१९६४ २६/१२/१९६५
श्री.प्रभाकरराव सोपानराव ससाणे १०/४/१९६६ २३/११/१९६७
श्री.आप्पासाहेब भिकाजी होन २३/२/१९६८ ११/१/१९६९
श्री.चांगदेवराव गणपतराव औताडे ११/१/१९६९२२/११/१९६९
१० श्री.कृष्णराव सोपानराव बोरावके२४/१२/१९६९  १०/१/१९७१
११श्री.पंडीतराव गंगाधर जाधव १०/१/१९७१ ३०/१/१९७२
१२श्री.जयवंतराव मलुजी शिंदे ३०/१/१९७२ २०/२/१९७३
१३श्री.सहादु यशवंत ऊर्फ म्हाळु पा.आढाव २०/२/१९७३२/१२/१९७३
१४ श्री.रघुनाथराव संभूजी बनकर २/१२/१९७३२३/१२/१९७५
१५ श्री.साहेबराव कारभारी चांदगुडे२३/२/१९७५२५/२/१९७६
१६ श्री.आप्पासाहेब भिकाजी होन २५/२/१९७६१०/४/१९७७
१७श्री.कारभारी पंढरीनाथ जाधव १०/४/१९७७१/४/१९७८
१८श्री.किसनराव शिवराम बोरावके१/४/१९७८१९/११/१९७८
१९श्री.सुधाकरराव रखमाजी आवारे २/१२/१९७८५/४/१९८०
२०श्री.सहादु यशवंत ऊर्फ म्हाळु पा.आढाव ५/४/१९८० ३/९/१९८१
२१श्री.शिवाजीराव सोपानराव ससाणे१६/९/१९८१ २७/९/१९८२
२२श्री.दिनकरराव वामराव शिलेदार २७/९/१९८२११/१०/१९८३
२३श्री.शिवाजीराव देवराम परजणे११/१०/१९८३ ५/६/१९८४
२४श्री.रखमाजी मुरलीधर सुराळकर १५/६/१९८४ २२/६/१९८५
२५श्री.आप्पासाहेब भिकाजी होन २२/६/१९८५४/७/१९८६
२६श्री.माधवराव कचेश्वर आढाव ४/७/१९८६ १०/७/१९८७
२७श्री.विठ्ठलराव ठमाजी माळी १०/७/१९८७२८/६/१९८८
२८श्री.रामचंद्र आबासाहेब बारहाते २८/६/१९८८१२/६/१९८९
२९श्री.बाळासाहेब कचरु कदम १२/६/१९८९ १९/६/१९९०
३०श्री.कोंडाजी तात्याबा दहे १९/६/१९९० १७/११/१९९०
३१अॅड.श्री. लक्ष्मणराव जयवंतराव शिंदे २३/१/१९९१ १७/८/१९९१
३२श्री.माधवराव बारकुजी शिंदे १७/८/१९९११/८/१९९२
३३श्री.छबुराव फक्कडराव आव्हाड १/८/१९९२ २५/६/१९९३
३४श्री.भागवतराव रेवजी घुमरे २५/६/१९९३२६/६/१९९४
३५श्री.बलदेवराव सोपानराव बोरावके२७/६/१९९४१९/७/१९९५
३६श्री.नारायणराव बारकुजी मांजरे २८/८/१९९५४/९/१९९६
३७श्री.आप्पासाहेब भिकाजी होन ३/१०/१९९६ ९/१०/१९९७
३८ श्री.सुधाकराव रखमाजी आवारे १०/१०/१९९७७/१०/१९९८
३९श्री.छबुराव फक्कडराव आव्हाड८/१०/१९९८२३/५/१९९९
४०श्री.बाळासाहेब कचरु कदम २४/५/१९९९१४/७/२०००
४१अॅड.श्री. लक्ष्मणराव जयवंतराव शिंदे १५/७/२०००२६/७/२००१
४२श्री.बाबासाहेब रामचंद्र परजणे २६/७/२००१२१/९/२००२
४३ श्री.एकनाथराव माधवराव घुले२१/९/२००२२४/८/२००३
४४श्री.मच्छिंद्र तुकाराम रोहमारे २५/८/२००३ २/८/२००४
४५श्री.बबनराव भिमाजी कोळपे ३/८/२००४२३/२/२००६
४६श्री.विश्वासराव लक्ष्मणराव आहेर२४/२/२००६५/७/२००७
४७श्री.गणपतराव विठोबा नागरे ५/७/२००७२७/९/२००८
४८श्री.कारभारी मारुती आगवण २७/९/२००८२५/७/२००९
४९श्री.काकासाहेब रायभान जावळे २५/७/२००९३/३/२०११
५०श्री.ज्ञानदेव दगु मांजरे३/३/२०११ २१/७/२०१२

कारखाना स्थापनेपासून मा.व्हाईस चेअरमन

अ.नं. मा.व्हाईस चेअरमन पद भूषविलेल्या मान्यवरांची नांवे कालावधी पासूनकालावधी पर्यंत
५१श्री.राजेंद्र केशवराव गिरमे २१/७/२०१२ ९/९/२०१३
५२ श्री.बाळासाहेब आप्पासाहेब बारहाते ९/९/२०१३ २९/११/२०१४
५३ श्री.आनंदा गहिणाजी चव्हाण २९/११/२०१४२१/३/२०१६
५४श्री.सचिन रामराव रोहमारे२१/३/२०१६२३/६/२०१७
५५श्री.सुर्यभान बबनराव कोळपे २३/६/२०१७ २९/६/२०१८
५६श्री.सुनिल कारभारी शिंदे २९/६/२०१८ २५/०७/२०१९
५७श्री.पदमकांत शंकरराव कुदळे२५/०७/२०१९ ०७/०८/२०२०
५८श्री. सुधाकर कोंडजी रोहम०८/०८/२०२० २१/०७/२०२२
५९श्री. दिलीपराव आनंदराव बोरनारे२१/०७/२०२२आजपर्यंत

कारखाना स्थापनेपासून मा. कार्यकारी संचालक

अ.नं. मा.कार्यकारी संचालक पद भूषविलेल्या मान्यवरांची नांवे कालावधी पासूनकालावधी पर्यंत
मेजर श्री.गुलाबराव बापुसाहेब देशमुख ०१/०६/१९५६१६/११/१९५८
लेप्टनंट कर्नल श्री. वि.भा. जाधव १७/११/१९५८३०/०९/१९५९
श्री.जी.डी. पारीख१५/०१/१९६००५/०१/१९६१
श्री.शंकरराव गेणुजी कोल्हे०६/०१/१९६१०३/११/१९६१
श्री.शंकररावजी देवराम काळे साहेब
(मा.चेअरमन व मा.कार्यकारी संचालक)
४/११/१९६१ ७/११/१९६२
कॅप्टन भास्करराव चिमाजी गरुड
(मा.चेअरमन व मा.कार्यकारी संचालक)
८/११/१९६२ १५/१/१९६४
श्री.बबनराव मारुती पांढरे
(मा.व्हाईस चेअरमन व मा.कार्यकारी संचालक)
१६/१/१९६४ ३१/५/१९६५
श्री.कृष्णराव बापुसाहेब जितकर ०१/०६/१९६५ ३०/०९/१९६७
श्री.रामचंद्र देवराम होळकर०१/०१/१९६८०९/०७/१९७५
१०श्री.सुरेंद्र बळवंतराव चौगुले १६/१०/१९७५   ३०/११/१९७७
११श्री.चांगदेव सखाराम मुजगुले ०२/०१/१९७८ २३/०६/१९८४
१२श्री.गजेंद्र गणपत काकडे२४/०६/१९८४ ०८/०५/२००१
१३श्री.गिरीश जगन्नाथ जगताप०९/०५/२००१२७/१२/२०२१
१४श्री.सुनिल सर्जेराव कोल्हे०३/०१/२०२२आजपर्यंत

Made with ‌

HTML Maker